Kəskin qlomerulonefritin növləri

Kəskin qlomerulonefritin növləri

Kəskin qlomerulonefritin növləri Kəskin qlomerulonefrit gedişinə görə aşağıdakı kliniki variantlara ayrılır. 1 Latent qlomerulonefrit Bu xəstəliyin ən az rast gələn variantıdır.Latent qlomerulonefrit...

Kəskin diffuz qlomerulonefrit

Kəskin diffuz qlomerulonefrit

 Kəskin diffuz qlomerulonefrit Xəstəliyə kişilər arasında daha çox rast gəlinir.Əsasən 40 yaşına qədər adamlar arasında baş verir. Kəskin diffuz qlomerulonefrit adətən streptokokların törətdiyi...

Sidiyin fiziki xassələri

Sidiyin fiziki xassələri

 Sidiyin fiziki xassələri Sidiyin miqdarı Gündəlik sidiyin miqdarı (gündəlik diurez) yaşlı şəxslərdə adətən 800 ml ilə 1500 ml arasında dəyişir.Gündəlik xaric olunan sidiyin miqdarının 500...

Sidikdə zülalın təyini

Sidikdə zülalın təyini

Sidikdə zülalın təyini Normal halda sidikdə gün ərzində 30-150 mq-a qədər zülal ifraz edilir.Hazırda bu miqdarda zülal sidiyin ümumi müayinəsində aparılan keyfiyyət sınaqları ilə aşkar edilmir.Ancaq...

Sidikdə qlükozanın təyini

Sidikdə qlükozanın təyini

Sidikdə qlükozanın təyini Sağlam adamın sidiyində qlükozanın miqdarı çox az olur.Bu miqdar 0,03-0,15q/l arasında dəyişə bilir.Sidikdəki bu miqdarda olan qlükoza adi keyfiyyət sınaqları ilə təyin...

Sidik çöküntüsünün mikroskopik müayinəsi

Sidik çöküntüsünün mikroskopik müayinəsi

 Sidik çöküntüsünün mikroskopik müayinəsi Müayinə üçün götürülən sidik yaxşıca qarışdırıldıqdan sonra 10 ml setrifuqa şüşəsinə tökülür.Sentrifuqa edildikdən sonra çöküntü üzərindəki məhlul...

Podaqra zamanı böyrəklərin zədələnməsi

Podaqra zamanı böyrəklərin zədələnməsi

 Podaqra zamanı böyrəklərin zədələnməsi Podaqra xroniki,proqressedici xəstəlik olub,purin mübadiləsinin pozulması və bədəndə artıq miqdarda sidik turşusunun artması və uratların dayaq-hərəki...

Sidiyin kimyəvi xassələri

Sidiyin kimyəvi xassələri

Sidiyin kimyəvi xassələri Reaksiyası Sidiyin reaksiyası pH-4,5 - 8,4 arasında tərəddüd edərək zəif-turş,yaxud zəif qələvi olur.Sağlam adamlarda adətən adi qida rejimində pH-6,0 olur.Sidiyin...

Böyrək çatışmazlığı zamanı pəhriz və müalicə

Böyrək çatışmazlığı zamanı pəhriz və müalicə

Böyrək çatışmazlığı zamanı pəhriz və müalicə Kəskin böyrək çatışmazlığının müalicəsi böyrəklərin fizioligiyasının və orqanizmdə gedən dəyişikliklərin öyrənilməsi nəaliyyətlərinə əsaslanmışdır.Bu...

Böyrəklərin ekskretor funksiyası

Böyrəklərin ekskretor funksiyası

Böyrəklərin ekskretor funksiyası Bədənin daxili mühitinin daima sabit saxlanılması böyrəklərin hesabına baş verir.Orqanizmdə baş verən bəzi funksiyalar vardır ki,onlar məhz böyrəklərin fəaliyyəti...

Böyrəklərin yumaqcıq filtirasiyası

Böyrəklərin yumaqcıq filtirasiyası

Böyrəklərin yumaqcıq filtirasiyası Yumaqcıq filtirasiyasının sürəti yumaqcıq filtirinin keçiriciliyindən,effektiv filtirasion təzyiqdən asılıdır.Yumaqcıq filtirinin keçiriciliyi böyrəklərdə olan...

Hidrogen,bikarbonat ionlarının və ammonyakın böyrəklərlə ekskresiyası

Hidrogen,bikarbonat ionlarının və ammonyakın böyrəklərlə ekskresiyası

Hidrogen,bikarbonat ionlarının və ammonyakın böyrəklərlə ekskresiyası Bu maddələrin kanalcıq nəqli hesabına böyrəklər bədənin qələvi-turşu müvazinatının tənzim olunmasının aktiv iştirakını təmin...