Arterial təzyiqin orqanlara təsiri

Arterial təzyiqin orqanlara təsiri

Arterial təzyiqin orqanlara təsiri Uzun müddət arterial təzyiqdən əziyyət çəkən xəstələrin müxtəlif orqanlarında müxtəlif cür patologiyalar baş verir. Patologiyalara hədəf orqanlara aşağıdakılar...

Restriktiv kardiomiopatiya

Restriktiv kardiomiopatiya

Restriktiv kardiomiopatiya Restriktiv kardiomiopatiya endokardın və miokardın zədələnməsi ilə müşayət olunan xəstəlikdir.Xəstəlik diastola zamanı mədəciklərin dolması,hər iki mədəciyin diastolik...

Fiziki yük sınaqları ilə ürəyin müayinəsi

Fiziki yük sınaqları ilə ürəyin müayinəsi

Fiziki yük sınaqları ilə ürəyin müayinəsi Bu üsulun mahiyyəti fiziki yükü dozalarla (tədricən)artırmaqla eyni zamanda EKQ və arterial təzyiqin qeyd olunmasından ibarətdir.Fiziki yüklənmə zamanı...

Miokardın işemiyasında funksional yük sınaqlarının nəticəsi

Miokardın işemiyasında funksional yük sınaqlarının nəticəsi

Miokardın işemiyasında funksional yük sınaqlarının nəticəsi Miokardın işemiyasının obyektiv təsdiqlənməsi məqsədilə aparılan funksional yük sınaqları zamanı aşağıdakı nəticələr alına bilər: 1 müsbət...

Revaskulyarizasiya,şuntlama,balon dilatasiyası

Revaskulyarizasiya,şuntlama,balon dilatasiyası

Revaskulyarizasiya,şuntlama,balon dilatasiyası Ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrdə dərman müalicəsi səmərə vermədikdə sol baş koronar arteriya və 3 əsas arteriyanın stenozu zamanı bu arteriyalara...

Miokard infarktı və onun müxtəlif variantları

Miokard infarktı və onun müxtəlif variantları

Miokard infarktı və onun müxtəlif variantları Tipik variant Xəstələrin əksəriyyətində ağrı hissi olur və adi stenokardiyanın gücü,davametmə müddəti,lokalizasiyası və irradiasiyası ilə fərqlənir....

Sol mədəciyin anevrizması və yalançı anevrizma

Sol mədəciyin anevrizması və yalançı anevrizma

Sol mədəciyin anevrizması və yalançı anevrizma Sol mədəciyin anevrizması ən çox ön divarda və zirvədə yerləşən transmural miokard infarktı olan xəstələrdə baş verir.Reperfuzion terapiya olmadıqda sol...

Mədəciklərarası çəpərin cırılması

Mədəciklərarası çəpərin cırılması

Mədəciklərarası çəpərin cırılması Mədəciklərarası çəpərin cırılması miokard infarktı keçirmiş xəstələtin 3%-də müşahidə edilir.Bu diaqnozu daşıyan xəstələrin arasında yaşlılar və qadınlar üstünlük...

Miokard infarktının tromboembolik ağırlaşması

Miokard infarktının tromboembolik ağırlaşması

Miokard infarktının tromboembolik ağırlaşması Sol mədəcik boşluğunun divarönü trombozunun rastgəlmə tezliyi miokard infarktı xəstələrinin 20%-ini təşkil edir.Sistem emboliyasının üzə çıxması özünü...

Miokard infarktının ağırlaşmaları

Miokard infarktının ağırlaşmaları

Miokard infarktının ağırlaşmaları Miokard infarktlı xəstələrdə ağrı sodromunun təkrarlanmasının əsas səbəbi perikardın və miokardın işemiya epizodlarının yaranmasıdır ki,bu da xoş əlamət...

İnfarktdan sonrakı Dressler sindromu

İnfarktdan sonrakı Dressler sindromu

İnfarktdan sonrakı Dressler sindromu Dressler tərəfindən ilk dəfə təbabətə gətirildiyi üçün onun adı ilə adlandırılır. Dressler sindromu perikardın,plevranın və ağ ciyərlərin autoimmun zədələnməsi...

Ekstrasistoliya

Ekstrasistoliya

Ekstrasistoliya Ekstrasistoliya qulaqcıqlardan və mədəciklərdən gələn növbəsiz impuls nəticəsində ürəyin tam və ya müəyyən bir sahəsinin vaxtından qabaq oyanmasıdır.Ekstrasistoliyananın baş...