Bağırsaqların hərəki fumksiyasının pozulması

Bağırsaqların hərəki fumksiyasının pozulması

Bağırsaqların hərəki fumksiyasının pozulması. Bağırsaqların hərəki funksiyasının pozğunluqlarına aşağıdakılar aiddir: – peristaltikanın qüvvətlənməsi  – peristaltikanın zəifləməsi. ...

Həzm sistemi xəstəliklərinin ümumi etiologiyası

Həzm sistemi xəstəliklərinin ümumi etiologiyası

 Həzm sistemi xəstəliklərinin ümumi etiologiyası. Mütəxəssislərin araşdırmaları həzm sistemi xəstəliklərinin əmələ gəlmə səbəblərini bir neçə qrupa ayırıb. Bu qruplar aşağıdakılardır: 1....

Mədə sekretor funksiyasının pozulması

Mədə sekretor funksiyasının pozulması

  Mədə sekretor funksiyasının pozulması. Mədə şirəsi ifraz edən vəzilər sinir-reflektor və humoral qıcıqlandırıcıların təsiri altında fəaliyyət göstərir. Mədə şirəsinin reflektor sekresiyası bir...

Bağırsaq tutulmaları(ileus) haqqında

Bağırsaq tutulmaları(ileus) haqqında

Bağırsaqların hərəki funksiyası kəskin surətdə azaldıqda, bağırsaq tutulmaları baş verir. Adətən bu xəstəlik ağır keçir və ölümlə nəticələnə bilir. Kəskin bağırsaq tutulmasının aşagıdakı növləri var:...

Bağırsaqlarda qıcqırma və çürümə prosesi

Bağırsaqlarda qıcqırma və çürümə prosesi

 Bağırsaqlarda qıcqırma və çürümə prosesi. Sağlam insanın bağırsaqlarında saprofil bakteriyalar olur. İnsan nəcisinin  10-30%-i bakteriyalardan ibarətdir. Bağırsaq bakteriyalarının orqanizm...

Udma aktı və pozulmaları

Udma aktı və pozulmaları

Udma aktı və pozulmaları. Udma aktı mürəkkəb fizioloji proses olub 2 fazadan ibarətdir: – iradi faza – reflektor faza. Üçlü, dilaltı, azan və dil-udlaq sinirlərinin mərkəzi və periferik zədələnmləri...

Mədənin hərəki funksiyasının pozulması

Mədənin hərəki funksiyasının pozulması

Mədənin hərəki funksiyasının pozulması. Mədənin hərəki funksiyasının pozulmasına mədə divarında əzələ qişasının tonusunun və peristaltikasının dəyişiklikləri səbəb olur. Mədə əzələsinin parezi, qida...

Sarılıq

Sarılıq

Sarılıq. Sarılıq qanda bilirubinin artması nəticəsində əmələ gələn sindromdur. Sarılığın əsas əlamətləri aşağıdakılardır: – dərinin saralması – selikli qişaların saralması – gözün sklerasının...

Öd daşları və onların növləri

Öd daşları və onların növləri

 Öd daşları və onların növləri. Öd daşları tərkiblərinə görə bir-birindən fərqlənir. Radiar xolesterin daşları. Radiar xolesterin daşları kürə və ya oval şəklində olur.Onların en kəsiyində...

Qaraciyər xəstəliklərinin etiologiyası

Qaraciyər xəstəliklərinin etiologiyası

Qaraciyər xəstəliklərinin etiologiyası. Qaraciyərdə zədələnmə törədən etioloji amillərin müxtəlif növləri vardır. Bunlara aiddir: – patogen bakteriyalar (stafilokokklar, streptokokklar, qarın...

Qəbizlik nədir?

Qəbizlik nədir?

Qəbizlik nədir? Qəbizlik atonik və spastik olmaqla 2 yerə ayrılır. Atonik qəbizlik yoğun bağırsağın əzələ qişasında tonusun azalması və peristaltikanın zəifləməsi nəticəsində əmələ gəir. Spastik...

Ağız suyu vəzilərinin funksiyası

Ağız suyu vəzilərinin funksiyası

Ağız suyu vəzilərinin funksiyası. Ağız suyu vəzilərinin 2 funksiyası vardır: – sekretor funksiya – inkretor funksiya. Sekretor fəaliyyətin məhsulu ağız suyu qidanı islatmaqla udma aktını...