Gülnar Məmmədova

Gülnar Məmmədova

Həkim-radioloq (USM)

Qara ciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, dalaq
- Kontrast USM
- Böyrəküstü vəzi, böyrəklər, sidik kisəsi
- Prostat vəzi
- Uşaqlıq və artımlar
- Qalxanvari vəzi
- Tüpürcək vəziləri
- Süd vəziləri
- Limfatik düyünlər
- Yumşaq toxumaların müayinəsi.
- Hamiləlik cinsinin, ürək-damar, beyin, daxili üzvlər, sümük-oynaq, sidik-ifrazat sistemlərinin qüsurlarının təyin edilməsi 4D həcmli müayinə ilə.
- Damarların doppleroqrafiyası.

Natavan Vəliyeva

Natavan Vəliyeva

Ultrasəs Həkimi

Qara ciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, dalaq
- Böyrəküstü vəzi, böyrəklər, sidik kisəsi
- Prostat vəzi
- Uşaqlıq və artımlar
- Qalxanvari vəzi
- Tüpürcək vəziləri
- Süd vəziləri
- Limfatik düyünlər
- Yumşaq toxumaların müayinəsi.
- Hamiləlik - vaxtının, cinsinin, ürək-damar, beyin, daxili üzvlər, sümük-oynaq, sidik-ifrazat sistemlərinin qüsurlarının təyin edilməsi 4D həcmli müayinə ilə.
- Neyrosonoqrafiya - körpələrdə beyin və beyin qan dövranının müayinəsi.
- Artrosonoqrafiya - oynaqların ultrasəs müayinəsi (artroz, artrit, travma ilə bağlı vəziyyətlər) o cümlədən, yenidoğulmuşlarda bud-çanaq oynağının displaziyasının diaqnostikası.
- Damarların rəngli dopplerometriyası: beyin, yüxarı və aşağı ətrafların arteriya və venaların müayinəsi.
- Damarların doppleroqrafiyası.

Sevinc Musayeva

Sevinc Musayeva

Həkim-radioloq (USM)

- əsasən qadınlar

- süd vəziləri və ginekoloji problemlər;

- onkoloji xəstələr;

- tiroid, qarın boşluğu üzvləri.

Elşad Sadıqov

Elşad Sadıqov

Radiodiaqnostik (USM) (KT) (MRT)

Tüpürcək vəziləri və onların axarları (USM, Doppler və Elastoqrafiya), dil, damaq badamcıqları, qırtlaq, səs telləri,
Qalxanabənzər vəzi (USM, Doppler və Elastoqrafiya), qalxanabənzər ətraf vəzlər,
Hamiləlik (dölün I, II və III trimestrdə dəyərləndirilməsi, dölün ürəyinin müayinəsi, 3D və 4D müayinələr),
Ginekologiya (uşaqlıq, uşaqlıq boruları, yumurtalıqlar, parametral sahələr, uşaqlıq boynu və vaginanın vəziyyəti),
Urologiya və andrologiya (böyrəklər, böyrəküstü vəzlər, sidik axarları, sidik kisəsi, prostat vəz, toxum kisələri, sidik kanalı, xayalar, xaya artımları, toxum axarları, plexus pampiniform damarlarının Doppleri və penil müayinələr),
Pediatriya (abdominal müayinələr, timus, neyrosonoqrafiya, bud-çanaq oynağı, sümük-əzələ sistemi, səthi orqanlar),
Damarların Doppler müayinəsi (yuxarı və aşağı ətrafların vena və arteriyalarının Doppleri, boyun damarlarının Doppleri, abdominal damarların Doppleri və orqanların Doppleri),
Səthi strukturların müayinəsi (dəri və dərialtı toxumalar),
Abdominal müayinələr (qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəz, dalaq, mədə bağırsaq sisteminin müayinəsi, qarın boşluğu),
Sümük-əzələ sisteminin müayinəsi,
Mammologiya (süd vəziləri – USM, Doppler və Elastoqrafiya),
Göz almalarının müayinəsi,
Səthi orqanların USM kontrolu altında nazik iynə biopsiyası,
Pre və post operativ vəziyyətlərdə dinamik USM.

Слюнные железы и их протоки (УЗИ, Допплер и Эластография), язык, небные миндалины, гортань, голосовые связки,
Щитовидная железа (УЗИ, Допплер и Эластография), паращитовидные железы,
Акушерство (исследования плода I, II и III триместрах беременности, исследования сердце плода, 3D и 4D исследования),
Гинекология (матка, маточные трубы, яичники, параметральные области, шейка матки и состояния вагины),
Урология и андрология (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой канал, яички, придатки яичков, семенные канатики, допплер сосудов лозовидного сплетения и пенильные исследования),
Педиатрия (абдоминальные исследования, тимус, нейросонография, тазобедренный сустав, скелетно-мышечная система, поверхностные органы),
Допплерографическое исследование сосудов (допплер артерий и вен нижних и верхних конечностей, допплер сосудов шеи, допплер абдоминальных сосудов и допплер органов),
Исследования поверхностно расположенных структур (кожа и подкожная клетчатка),
Абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желудочно-кишечные исследования, брюшная полость),
Исследования скелетно-мышечных систем,
Маммология (молочные железы – УЗИ, Допплер и Эластография),
Исследования глазных яблок,
Тонкоигольная биопсия поверхностных органов под контролем УЗИ,
Динамическое УЗИ в пре и пост оперативных состояниях.