Bədənizdəki xallar sizin haqqınızda nə deyir TEST

 
Alında xallar
Bu xalın sahibi müdrik siyasәtçi, diplomat, güclü dövlәt xadimi ola bilәr.İki qaş arasında xalı olan insanlar gәlәcәyi deyә bilmәk iqtidarina malikolurlar. Bu cür xal sahiblәrinә çox az rast gәlinir. Bu yer “üçüncü göz”hesab olunur. Alının üstdә yerlәşәn xal sahibi böyük tәşkilatçılıqbacarıqlarına malik olur.

Yanaqlarda olan xallar

Bu xal sahiblәri idealarını yeritmәk üçün, hәyatlarını bir ömür boyumübarizәyә sәrf edә bilәrlәr. Fikirlәrindә qәti olurlar. Hәm dә buinsanlar rәqibsiz natiqdirlәr.
Güz altında olan xallar
İncәlik vә mehribanlıq göstәricisidir. Bu xal sahiblәri nәcib, hәm dәfәdakar olurlar.

Saç aralarinda olan xallar
Belә bir mükafatı tәbiәt mütәfәkkirlәrә vә alimlәrә bәxş edir. Bu cür xal

Boynunda olan xallar
Bu cür kişilәr yüksәk intellektual vә mәnәvi inkişafa malikdirlәr, lakin onlar mәlumatları dәrk etmәkdә çәtinlik çәkirlәr.

Boyunda olan xallar
qadınlar çox dәyişkәn olurlar. Onlar adәtәn analarının taleyini yaşayırlar.

Dildә olan xallar
Bu cür nadir xal sahiblәri çox danışırlar. Demәk olar ki, hәm söhbәtlәrinә qulaq asmırlar.

Qulaqda olan xallar
Onların sahiblәri adәtәn çox lovğa olurlar. Bu keyfiyyәti özünü müdafiәkimi işlәdirlәr. Bu insanlar verdiklәri sözü tutmağı bacarmırlar. Buna görә dә onlar çox vaxt yalan danışmağa mәcbur olurlar.

Sinәdә olan xallar
Qәdim zamanlarda, belә xal tәhlükәli simvol hesab edilirdi. Xal solsinәdә yerlәşirdisә, bu cür qadınlar qarşılıqsız sevgi qurbanı olacağını hesab edirmişlәr.
Bu portalda yerləşdirilmiş bütün məqalələr peşəkar həkim tərəfindən yazılıb. Saytımızdan hər hansı məlumat götürdükdə hipper-link ilə istina vacibdir https://immunitet.az/.

"Bədənizdəki xallar sizin haqqınızda nə deyir TEST" haqqında müzakirə

Rəy əlavə et

yenilə, əgər kod görünmürsə