Qaynar Məqalələr

Dəhrul Ərz Günü (28.08.2016)

long-earth-make-one-revolution_adf68efe8ab6f2fd

28 Avqust – Hicri təqvimi ilə Zilqədə ayının 25 də
Dəhrul ərz günüdür!
Dəhrul ərz-Yer kürəsinin Kəbə evinin altından genişlənməsi günüdür.
Bu gündə yer kürəsi su ilə örtülü olduğu halda qüdrət sahibi olan Allah Kəbə evinin altından yeri genişləndirdi .
O gün il ərzində olan ən fəzilətli günlərindən biridir.
Dəhrul ərz gününün orucu ilin 4 möhtəşəm orucundan üçüncüsü olub yetmiş ilin kəffarə orucuna bərabərdir
Hər kəs o günü orucu tutub, gecəsini ibadətlə keçirsə,
onun üçün yüz ilin ibadəti yazılar
Bu günü oruc tutan şəxs üçün göylər və yer arasında olan hər bir şey istiğfar edər.
O gün elə bir gündür ki, Allahın rəhməti hər yeri bürüyər.
Həzrət imam Rza(ə)Ogün haqqında buyurdu
O gecə Həzrəti İbrahim (ə) və Həzrət İsa (ə) anadan olub,
Yer Kəbə evinin altından genişlənib
Hədisdə nəql olunur ki,
Kim bu günün gündüzü oruc tuta axşamı ibadətlə məşğul olarsa onun üçün yüz ilin ibadəti yazılar
Bu günün oruc tutanı üçün yer və göy arasında olan hər bir şey istiğfar edəcək.

….Dəhrul Ərz gününün əməlləri….

Bu günün özünə məxsus əməlləri vardır ki,
Qüsl almaq,
Oruc tutmaq,
İbadət və Allahı çoxlu zikr etməkdən əlavə iki məxsus əməl də, vardır:
Birinci
Şiə alimlərindən nəql olunan hədisdə
iki rükət namaz qeyd olunub ki,
Bu namazın vaxtı günəş qalxandan sonra zöhrdən isə qabaq qılınmalıdır.
Namazın qılınma qaydası belədir
hər rükətdə “Həmd” surəsindən sonra beş dəfə “Şəms” surəsini oxumaq lazımdır,
salamlardan sonra
La hovlə vəla quvvətə illə billəhil Əliyyil Əzim
(Allahdan başqa heç bir güc qüdrət yoxdur).
Bundan sonra dua et və bu duanı oxu
Ya Muqiləl-əsarati əqilni əsrəti,
Ya mucibəd-də`əvati əcib də`vəti,
Ya samiəl əsvati ismə` səvti, vərhəmni vətəcavəz ən səyyiati və ma indi,
Ya zəlcəlali vəl ikram.
(Ey bəndələrinin büdrəmələrinə görə Özünü görməməzliyə vuran Allah, mənim büdrəmələrimi görməmiş kimi qəbul et,
Ey dualari qəbul edən, dualarımı qəbul et,
Ey səsləri eşidən səsimi eşit, mənə rəhm et, pisliklərimdən və mənim yanımda olan şeylərdən keç, ey İkram və Cəlal sahibi olan Allah!)
İkinci
Aşağıdakı duanı oxumaq
Allahummə dahiyəl Kə`bəti və faliqəl həbbəti və sarifəl ləzbəti və kaşifə kulli kurbətin,
Əs-əlukə fi hazəl yəvmi min əyyamikəl-ləti, ə`zəmtə həqqəha və
Əqdəmtə səbqahə və cə-əltəha indəl mu-mininə vədi-ətən və
İləykə zəriətən və birahmətikəl vəsiəti,
Ən tusəliyə əla Muhəmmədin əbdikəl muntəcəbi fil misaqil qaribi yəvmət təlaqi fatiqi kulli ratqin və
Dain ila kulli həqqin və əla əhli-bəytihil ətharil hudatil mənari, dəaimil cəbbari və vulatil
Cənnəti vən nari və ə`tina fi yəvmina haza min ətaikəl məxzuuni ğayra məqtuin vəla məmnuin,
Təcməu ləna bihit təvbətə və husnəl əvbəh,
Ya xəyrə məd`uvvin və əkrəmə mərcuvvin,
Ya kəfiyyu, ya vəfiyyu, ya mən lutfuhu xafiyyun ultuf li bilutfikə və əs`idni biəfvikə və əyyidni binəsrikə vəla tunsini kərimə zikrikə bivulati əmrikə
Və həvəzəti sirrikə vəhfəzni min şəvaibid dəhri ila yəvmil həşri
Vən nəşri və əşhidni əvliyaəkə ində xuruci nəfsi və hululi ramsi, vənqitai əməli,
Vənqizai əcəli,
Allahummə vəzkurni əla tulil bila iza hələltu bəynə ətbaqis səra, və nəsiyəniyən nasunə minəl vəra
Və əhlilni darəl muqaməti və bəvvi`ni mənziləl kəraməh,
Vəc`əlni min murafiqi əvliyaikə və əhli ictibaikə vəstifaikə,
Və barik-li fi liqaikə, vərzuqni husnəl əməli qəblə hululil əcəli, bəriən minəz-zələli, və suil xatali,
Allahummə və əvridni həvzə nəbiyyikə Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi vəsqini minhu məşrəba rəviyya saiğən, həniən,
la əzməu bədəhu və la vəla uhəlləu virdəhu, vəla ənhu uzadu,
Vəc`əlhu li xəyrə zadin və əvfa miadin yəvmə yəqumul əşhadu,
Allahummə vəl`ən cəbabirətəl əvvəlinə vəl axirinə və bihuquqi əvliyaikəl mustə`sirin.
Allahummə vəqsim dəaiməhum və əhlik əşyaəhum və amiləhum və əccil məhalikəhum
Vəslubhum məmalikəhum və zəyyiq ələyhim məsalikəhum, vəl`ən musahiməhum və muşarikəhum.
Allahummə və əccil fərəcə əvliyaikə vərdud ələyhim məzaliməhum və əzhir bilhəqqi qaiməhum vəcəlhu lidinikə muntəsira və biəmrikə fi ə`daikə mutəmira,
Allahummə uhfufhu biməlaikətin nəsri və bima əlqəytə ilyəhi minəl əmri fi ləylətil qadri muntəqimən ləkə hətta tərza və yəuudə dinukə bihi və əla yədəyhi cədidən ğəzzən, və yəmhəzəl həqqə məhzən və yərfizəl batilə rəfzən,
Allahummə səlli ələyhi və əla cəmi-i abaihi vəc-əlna min səhbihi və usratihi, vəb`əsna fi kərratihi hətta nəkunə fi zəmanihi min ə`vanihi,
Allahummə ədrik bina qiyaməhu və əşhidna əyyaməhu və səlli ələyhi (əla Muhəmmədin) vərdud iləyna səlaməhu vəs səlamu ələyhi [ələyhim] və rəhmətullahi və bərəkatuhu.

loading...

Məsləhət Görürük

naser_al_hussain_ibn_ali_by_has00ny-d8h04qn

Hüseyn ibni Əli (ə) Kimdir ?

     Həzrət Məhəmməd peyğəmbərin (s) sevimli nəvəsi İmam Hüseyn (ə) 626-cı ildə Mədinə şəhərində …

Яндекс.Метрика

Designed by F.Aliyev